Regulamin

Regulamin Konkursu

„28 szczytów przeciwko smogowi – PROGRAM MONITORINGU SMOGU”

1.Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

 1. „Konkurs” – konkurs „28 szczytów przeciwko smogowi – PROGRAM MONITORINGU SMOGU” prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. „Organizator” – PM CONSULTING PIOTR MAKSYM, NIP 7122570759, REGON 060451960.
 3. „Fundator” – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającej osobowości prawnej, która ufundowała nagrodę lub nagrody w postaci udziału w Programie Monitoringu Smogu.
 4. „Uczestnik” – szkoła, placówka oświatowa lub podmiot podlegający Ustawie prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, 2201, z 2018 r. poz. 138.).
 5. „Komisja” – Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora.
 6. „Fanpage Facebook” – fanpage „28 szczytów przeciwko smogowi – PROGRAM MONITORINGU SMOGU” na portalu społecznościowym Facebook, dostępny na stronie: www.facebook.com/programmonitoringusmogu.
 7. „Laureat” – Uczestnik konkursu, który otrzymał nagrodę przewidzianą Regulaminem.

2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem portalu społecznościowego www.facebook.com oraz strony Organizatora www.monitoringsmogu.pl.
 3. Konkurs rozpoczyna się i kończy zgodnie z informacjami ogłoszonymi na Fanpage Facebook.
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).
 5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany ani administrowany przez Facebook.

3. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy podmiot figurujący w wykazie szkół i placówek oświatowych, znajdujący się w Systemie Informacji Oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (dostępny pod adresem https://cie.men.gov.pl/sio-strona-glowna/podstawowe-informacje-dotyczce-wykazu-szko-i-placowek-owiatowych/wykaz-wg-wojewodztw) lub podmiot podlegający Ustawie prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, 2201, z 2018 r. poz. 138.) zgłoszony do Konkursu.
 2. Uczestnik Konkursu musi posiadać w swojej siedzibie bezprzewodową sieć internetową typu WiFi (element niezbędny do podłączenia i skonfigurowania stacji pomiaru jakości powietrza) oraz własną stronę internetową typu WWW.
 3. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacją.

4. Zasady Konkursu

 1. Wzięcie udziału w Konkursie polega na zgłoszeniu podmiotu spełniającego definicję Uczestnika.
 2. Zgłoszenie Uczestnika może nastąpić jedynie poprzez formularz zgłoszeniowy udostępniony przez Organizatora pod adresem http://www.monitoringsmogu.pl/zgloszenia
 3. Uczestnik może zostać zgłoszony tylko raz do danego konkursu. W przypadku kilkukrotnego zgłoszenia tego samego Uczestnika do tego samego konkursu, Komisja zaliczy to jako jedno zgłoszenie. W przypadku zespołu szkół, gdzie pod tym samym adresem figurować będą różne podmioty, Komisja traktować je będzie jako jednego Uczestnika.
 4. Każdorazowo Komisja będzie określała liczbę dopuszczonych do Konkursu Uczestników, terminy oraz sposób wyboru Laureatów podczas ogłoszania Konkursu na stronie www.monitoringsmogu.pl oraz na Fanpage Facebook.
 5. Każdy Laureat Konkursu nie może ponownie uczestniczyć w kolejnych konkursach organizowanych przez Organizatora do końca roku kalendarzowego 2018. Każdy Uczestnik nie będący Laureatem może ponownie zgłosić się jako Uczestnik kolejnego konkursu organizowanego przez Organizatora w 2018 roku.
 6. Laureacji mogą zostać wskazani przez Fundatorów Nagród z pominięciem konkursu.

5. Nagrody

 1. Nagrodę w Konkursie (dalej „Nagroda”) stanowi udział w Programie Monitoringu Smogu.
 2. W ramach udziału w Programie Monitoringu Smogu Laureat otrzyma: stację monitorującą jakość powietrza na zewnątrz z możliwością odczytu wyników online oraz poprzez aplikacje mobilną, materiały edukacyjne w wersji elektronicznej, materiały graficzne w wersji elektronicznej, certyfikat potwierdzający udział w programie oraz widget na własną stronę internetową z aktualnym odczytem stacji.
 3. Laureat nie ponosi żadnych kosztów związanych z przyjęciem Nagrody i jej użytkowaniem.
 4. Obowiązki Laureata związane z przyjęciem nagrody:a. montaż – zgodnie z instrukcją obsługi – stacji monitorującej jakość powietrza na zewnątrz siedziby Laureata; podczas konfiguracji stacji pomiarowej Laureat zobowiązany jest w nazwie stacji umieścić zwrot: „dzięki (Nazwa Fundatora) oraz zezwolić na publiczny dostęp do danych pomiarowych;b. opublikowanie informacji o przystąpieniu do Programu Monitoringu Smogu na stronie internetowej placówki,c. udostępnianie wyników pomiarów minimum przez okres ochrony gwarancyjnej stacji pomiarowej za pomocą strony www (zamieszczenie na stronie głównej placówki baneru lub grafiki z logotypem Programu Monitoringu Smogu prowadzącej do strony z wynikami pomiarów i publikacja widgetu z wynikami pomiarów),d. przeprowadzenie akcji edukacyjnej na temat smogu i korzystania z wyników pomiarów wśród uczniów/ podopiecznych przedszkola w dowolnej formie dostosowanej do ich wieku (np. lekcje, zajęcia).
 5. Nagroda zostanie dostarczona Laureatowi w terminie do 60 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia przez Komisję na Fanpage Facebook informacji o przyznaniu nagrody.
 6. Laureatowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inną lub na ekwiwalent pieniężny.
 7. Laureat ma prawo odmówić przyjęcia Nagrody, w takim przypadku nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, który wygrałby dany konkurs w przypadku nieuczestniczenia w nim Laureata.
 8. Nagrody zostaną przesłane Laureatom pod warunkiem przekazania ich przez Fundatorów.

6. Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Komisja będzie ogłaszała Laureata lub Laureatów za pomocą informacji zamieszczonej na Fanpage Facebook oraz stronie www.monitoringsmogu.pl niezwłocznie po zakończeniu Konkursu.

7. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres: biuro@monitoringsmogu.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: nazwę instytucji, imię i nazwisko osoby do kontaktu, adres do korespondencji (do doręczania listów), adres poczty elektronicznej e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.
 3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie elektronicznej, niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

9. Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych tym regulaminem, decyzje będzie podejmowała Komisja.
 2. Regulamin będzie dostępny na stronie www pod adresem: www.monitoringsmogu.pl/regulamin